Vytvořené dokumenty ke stažení


VIZE

Na území ORP Uherský Brod probíhá kvalitní výchova a vzdělávání vycházející ze zásad moderních pedagogických principů, které se hlásí k odkazu našeho rodáka Jana Ámose Komenského.

Děti a žáci jsou motivováni k vlastnímu sebezdokonalování, spolupráci a celoživotnímu učení prostřednictvím názorných moderních metod, systémových a soustavných opatření s cílem naučit se dobře orientovat ve světě a utvářet si aktivní a tvůrčí vztah k přírodě, společnosti a sobě samému. Na území ORP je zajištěna dostupnost a prostupnost pro všechny děti a žáky všech stupňů vzdělávání.

Pedagogové jsou motivovaní ke své práci a cíleně rozvíjejí své vlastní kompetence. Pomáhají dětem a žákům rozvinout vlastní potenciál k dosažení maxima jejich reálným možnostem.

Školy jsou otevřené pro trvalou spolupráci s rodinou, místní komunitou, efektivně spolupracují s fungujícími poradenskými službami a okolním světem. Školská zařízení pracují kvalitně a efektivně, uplatňují individuální přístup, etické hledisko, dávají všem stejné příležitosti rozvoje a zabezpečují kvalitní volnočasové aktivity. Rodina, školy a místní komunity synergicky podporují výchovu, vzdělávání dětí a mládeže.

Vzdělávání rozvíjí tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám demokratické společnosti a trhu práce.