O projektu

Význam MAP spočívá v zohlednění místně specifických problémů a potřeb, které směřují k/ke:

 • zkvalitnění řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílené orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Přínosy MAP

 • vybudování udržitelného systému komunikace mezi jednotlivými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území
 • jasné stanovení priorit na základě místní potřebnosti
 • odůvodnění investic do škol a dalších vzdělávacích institucí prostřednictvím OP VVV a IROP - prokázání souladu projektů se Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Cíle MAP

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita (povinné)
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)
 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 6. Kariérové poradenství v základních školách
 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
 12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Základní výstupy MAP

Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

MAP v kontextu OP VVV

Realizace MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.