Memorandum o spolupráci mezi Zlínským krajem a realizátory MAP

24.09.2017

Předmětem memoranda o spolupráci při realizaci projektu Zlínského kraje "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" (dále jen "memorandum") je vymezení základních oblastí spolupráce a vymezení práv a povinností vyplývajících pro smluvní strany této spolupráce. Projekt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" je financován z prostředků rozpočtu Zlínského kraje a Evropské unie - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen "KAP") stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce. Dále je zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

Klíčová témata s ohledem na výše uvedené pro KAP:
a) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
b) Podpora polytechnického vzdělávání;
c) Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
d) Rozvoj kariérového poradenství;
e) Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje;
f) Podpora inkluze;
g) Rozvoj výuky cizích jazyků;
h) ICT kompetence;
i) Čtenářská gramotnost;
j) Matematická gramotnost.

Z pohledu školské soustavy se zaměřuje zejména na střední a vyšší odborné školy, témata, která je důležité z hlediska KAP podporovat i v ZŠ a MŠ a neformálním a zájmovém vzdělávání jsou polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství, podpora podnikavosti a čtenářská a matematická gramotnost.